Jdi na obsah Jdi na menu
 

GDPR - informace, dotazy

 

Základní informace

 

Žádost o informace

 

Žádost o poskytnutí informací:   Dotaz do DS

                                                        Odpověď

 

Pověřenec organizace- GDPR:
Mgr. Tomáš Tesarčík
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí č.p.2580/13
158 00 Praha 5-Stodůlky
E-mail:poverenec@p13.mepnet.cz
Tel: 235 011 514

 

GDPR
 
Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce
 
Mateřská škola VEČERNÍČEK, Praha 13, Vlachova 1501  zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
 
1. Obecné nařízení
 
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. 
Škola je povinna se tímto nařízením řídit.
 
Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  
 
2. Důvody zpracování osobních údajů
 
Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:
na základě právního předpisu nebo 
zákonných zástupců dětí
Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro děti).  
 
2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona
 
  školní matrika,
  doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání,                                                                        o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
  třídní kniha, 
  záznamy z pedagogických rad,
  kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, 
  popřípadě lékařské posudky.
 
2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů
 
  podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
  podklady žáků pro vyšetření v PPP,
                                                    hlášení trestných činů, neomluvená absence,
                                                    údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na 
                                                     zotavovacích akcích.
 
2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu
 
  seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
  seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,
  seznamy zákonných zástupců pro různé činnosti a akty,
  jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy
  kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte),
  fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu o studium 
  na dané škole,zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a 
  přehlídkách,záznamy z kamerového systému školy pořizované za 
  účelem bezpečnosti žáků a ochrany jejich majetku.
 
3. Podepsání informovaného souhlasu
 
Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.
 
4. Práva zákonných zástupců
 
Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů. 
 
Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. 
 
Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
 
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
 
Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.
 
Informace poskytnuté zákonným zástupcům dětí se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
5. Zabezpečení osobních údajů
 
Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:
 uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních 
 údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou 
 kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například 
 seznam dětí bez rodných čísel),
 již nepotřebné údaje skartovat,
 zachovávat mlčenlivost o údajích, 
 neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
 stanoven účel a způsob provozování kamerového systému,
 ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.
 
6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů = škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.